หน้าหลัก | บุคลากร เข้าสู่ระบบ 
Login   :
Password :
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ MIS มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการ ใช้ระบบใหม่และเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานใหม่ ของระบบ MIS ซึ่งประกอบด้วย
       
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ติดตามการทำประเมิน
วาระการประชุม    
Faculty of Agricultural Technology , Chiang Mai Rajabhat University
Copyright ©  AGGIE TECH CMRU. All rights reserved.
Powered by FAMP